I PUC Science

/I PUC Science
I PUC Science 2021-01-27T05:11:43+00:00

TOPPERS IN I MAIN TEST : OCTOBER – 2020
I PUC SCIENCE ‘A’ SECTION

 

SL NO. REG NO. NAME OF THE STUDENTS K/H ENG PHY CHEM MATHS BIO/CS TOTAL % RANK

50

50 35 35 50 35

255

1 220115 KAVYA R.

K

48 40 35 35 49  BIO 34 241 95% 1
2 220152 SUNITHA T G. K 49 38 34 35 46  BIO 35 237 93% 2
3 220145 SHREESHA P. K 49 40 32 28 45  BIO 34 228 89% 3
4 220144 SHREERAKSHA S R. K 45 39 34 30 45  BIO 32 225 88% 4
5 220126 PALLAVI C O K 45 40 29 35 42  BIO 33 224 88% 5
6 220117 KISHAN N U. K 43 41 34 30 42  BIO 32 222 87% 6
7 220106 BHOOMIKA B R. K 49 39 33 29 38  BIO 33 221 87% 7
8 220136 RAMYA K R. K 48 37 25 29 42  BIO 34 215 84% 8
9 220146 SONU PRIYA J R. K 46 35 33 31 39  BIO 30 214 84% 9
10 220157 VARUN B R. K 40 37 34 29 40  BIO 33 213 84% 10

 

TOPPERS IN I MAIN TEST : OCTOBER – 2020
I PUC SCIENCE ‘B’ SECTION

SL NO. REG NO. NAME OF THE STUDENTS K/H ENG PHY CHEM MATHS BIO/CS TOTAL % RANK
50 50 50 50 50 35 255
1 220243 SUMAIYA NASEER HUSEN SARWAD. S 50 43 34 29 45 B 32 233 91% 1
2 220248 RUKIYA B B. H 50 36.5 22 29 45 CS 35 218 85% 2
3 220234 SHABNAM BANU H 50 38 28 27 40 B 33 216 85% 3
4 220237 SYEDA SADIYA. H 50 38 27 23 44 B 32 214 84% 4
5 220244 AKILESH BALIGA B. S 43 43 27 29 37 CS 35 214 84%
6 220262 VARSHINI H S. K 48 40 22 32 35 CS 35 212 83% 5
7 220203 BHAVANA A S. K 46 36 28 31 37 B 32 210 82% 6
8 220250 CHAITRA S. K 48 39 24 32 32 CS 35 210 82%
9 220256 PANNAGA J A. K 44 43 30 26 32 CS 35 210 82%
10 220238 TEENA. H 50 21 31 32 43 B 32 209 82% 7
11 220260 SOURABH H K. K 44 44 30 24 31 CS 35 208 82% 8
12 220210 KEERTHANA L. K 47 26 31 32 38 B 33 207 81% 9
13 220217 SANJANA R. K 47 35 26 27 37 B 35 207 81%
14 220245 GANGAMMA N B. S 40 31 30 29 42 CS 35 207 81%
15 220215 RAKSHITHA B K 47 28 31 38 32 B 29 205 80% 10

 

Tab Content